DARBA STRĪDU RISINĀŠANA

  1. Darba līgumu noslēgšana un laušana, konsultācijas;

  2. Darbinieka interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā,

    kā arī valsts institūcijās;

  3. Atjaunošana darbā, nelikumīgas darba līguma laušanas gadījumos;

  4. Darba algas un kompensāciju par piespiedu darba kavējumu piedziņa;

  5. Darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā, kā arī valsts

    institūcijās;

  6. Darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa.